(Výtah ze zákona Zákon č. 171/2023 Sb.)

Vnitřní oznamovací systém

Společnost WALTECO s.r.o. jako povinný subjekt zřídila vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“), který slouží k bezpečnému podání oznámení o protiprávním nebo neetickým jednání a postupech ve firmě.

Oznamovatel
Oznamovatel může být fyzická osoba, která je ve firmě v pracovním poměru nebo obdobném vztahu a jež se v souvislosti s výkonem činnosti ve firmě dozvěděla o protiprávním jednání.
Oznamovatel, který učiní oznámení v dobré víře, bude zcela chráněn před odvetou bez ohledu na to, jaký je jeho vztah ke společnosti.
Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé tvrzení, za to mu hrozí pokuta dle zákona.

Oznámení
Oznámení musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození nebo i jiné údaje, z kterých lze dovodit totožnost oznamovatele. Anonymní oznámení tak není právoplatným podáním a nebude na něj brán zřetel.

Všechna osobní data oznamovatelů budou spravována v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Veškeré informace týkající se oznamování budou důvěrné a budou sdíleny pouze s oprávněnými osobami.

Příslušná osoba
Příslušnou osobu, ke které budou směřovat veškerá oznámení, a která bude tyto oznámení řešit a komunikovat s oznamovatelem se stanovuje Kristýna Hrbková.

Příjem oznámení je možný následujícími způsoby:
Na email: oznameni@walteco.com
Telefonicky: +420 563 033 081
Na adresu: Kristýna Hrbková, WALTECO s.r.o., Švermova 1128/2, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 (v zalepené obálce)
Příslušná osoba do 7 dnů vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení.
Příslušná osoba předběžně posoudí, jestli se jedná oznámení podle směrnice, spadá pod oblasti Směrnicí stanovené, je dodržen pracovní kontext a o jaký druh protiprávního jednání se jedná a vyhodnotí, jestli postačuje oznamované jednání řešit interně.
Příslušná osoba informace z oznámení prošetří za součinnosti dalších osob a dle potřeby znalců, případně doporučí přijetí nápravných opatření. Následně vyrozumí oznamovatele o výsledku prošetření a o opatřeních maximálně do 3 měsíců.